Sa megabajt të dhëna kushton një thirrje në WhatsApp?